Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Van Beem: de besloten vennootschappen Van Beem Buitenleven B.V., Van Beem Tuinmaterialen B.V., Van Beem Tuinen B.V.;
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Partijen: Van Beem en de Consument;
Overeenkomst: schriftelijk en/of elektronisch vastgelegde afspraken tussen Partijen, o.m. betreffende de levering van Producten en het verrichten van Werkzaamheden door Van Beem;
Product(en): door Van Beem op basis van de Overeenkomst te leveren goederen (zoals overkappingen, veranda’s, zonwering, tuinmeubels en -artikelen, etc.);
Werkzaamheden: voorbereiden, uitvoeren, installeren, monteren, adviseren, begroten, plannen etc. in verband met de te leveren Producten en/of zoals tussen Partijen overeengekomen;
Materialen: het materiaal of de materialen waarvan/waarmee Producten gemaakt zijn/worden;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Prijsvormingsmethode: de manier waarop de prijs voor de Werkzaamheden wordt bepaald;
Aanneemsom: alle werkzaamheden worden verricht voor een vast bedrag inclusief BTW;
Regiebasis: het totaal aantal gewerkte uren (inclusief reistijd van en naar het werkadres) x Uurtarief;
Uurtarief: de prijs voor verrichte werkzaamheden gedurende 1 uur door 1 persoon, inclusief BTW;

1.2 Waar in de Voorwaarden schriftelijk staat, kan ook elektronisch worden gelezen.

2. Toepasselijkheid

2.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van: alle offertes en aanbiedingen van Van Beem en alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.

2.2   Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van (onderdelen van) deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen overeengekomen.

3. Offerte

3.1 Van Beem brengt op basis van door de Consument verstrekte informatie een offerte uit.

3.2 De offerte vermeld de Prijsvormingsmethode, op Aanneemsom of Regiebasis.

3.3 Het in de offerte gedane aanbod is onherroepelijk gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij in de offerte anders vermeld; de in de offerte vermelde prijs voor Producten die moeten worden ingemeten is pas ná inmeten definitief.

3.4 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Van Beem niet.

3.5 Indien Van Beem een gewijzigde offerte uitbrengt geldt dat als een nieuw aanbod.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat de Consument de offerte (mondeling of schriftelijk) heeft geaccepteerd, Van Beem ter plaatse heeft ingemeten en de definitieve order met een factuur voor de aanbetaling aan de Consument heeft bevestigd, en de Consument de orderbevestiging voor akkoord getekend aan Van Beem heeft geretourneerd en/of de aanbetaling heeft voldaan.

4.2 Van Beem is gerechtigd om bij de definitieve orderbevestiging 50% van de Aanneemsom te factureren, en ingeval van Werkzaamheden op Regiebasis 50% van (indicatieve tijdsbesteding x Uurtarief) plus 50% van de prijs van te leveren Producten en/of Materialen. De Consument dient de factuur voor de aanbetaling te voldoen. Betaling van de factuur voor de aanbetaling wordt tevens beschouwd als akkoord met de orderbevestiging.

4.3 Van Beem is niet gebonden aan mondelinge afspraken of toezeggingen van medewerkers of door haar ingeschakelde derden, tenzij deze door Van Beem schriftelijk zijn bevestigd.

5. Verplichtingen van de Consument

5.1 De Consument informeert Van Beem vóórdat een offerte wordt uitgebracht over alle wensen met betrekking tot te leveren Producten en de Consument verstrekt alle daarvoor en voor de uitvoering van Werkzaamheden benodigde relevante informatie, en staat daarvoor in.

5.2 De Consument meldt aan Van Beem of Producten of Werkzaamheden op meer dan 25 meter van de woning, tuin of plaats van aflevering moeten worden geleverd of verricht; en of op de plaats waar Werkzaamheden worden verricht mogelijk sprake is van verontreiniging of vervuiling (asbest, olie etc.) en of dat al dan niet voorafgaand aan de Werkzaamheden moet worden afgevoerd.

5.3 De Consument meldt, in geval van en in verband met eventuele graafwerkzaamheden, alle hem of haar bekende informatie omtrent de aanwezigheid van kabels en leidingen. Van Beem is verplicht om zich voor aanvang van de (graaf-)Werkzaamheden daaromtrent te informeren.

5.4 De Consument dient zelf tijdig, vóórdat Van Beem met de uitvoering van de Overeenkomst begint, te beschikken over de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen.

5.5 Voor optimale aansluiting van door van Beem te leveren Producten, en om het verrichten van Werkzaamheden door van Beem mogelijk te maken, dient de Consument te zorgen voor: a) goedwerkende stroomvoorziening (spatwaterdicht en voorzien van randaarde), bekabeling, elektra, installaties en riolering; b) installatie en/of controle door een erkend installateur en/of loodgieter.

5.6 De Consument zorgt ervoor dat de tuin en/of plaats waar Van Beem Werkzaamheden gaat verrichten leeg, vlak en vrij van obstakels (zoals boomstronken, puin, funderingsresten) is.

6. Prijzen, meer- en minderwerk

6.1 Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn in euro’s en inclusief BTW.

6.2 Prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich voordoen binnen 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst en nog voor op- of aflevering, worden niet doorberekend.

6.3 Prijsstijgingen die zich voordoen ná drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst en nog voor op- of aflevering kan Van Beem wel doorberekenen aan de Consument. De Consument heeft dan het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen 8 dagen na het bekend maken van de prijsverhoging. Dit geeft geen van Partijen recht op schadeloosstelling en laat onverlet dat facturen voor reeds verrichte Werkzaamheden of reeds geleverde Goederen wel dienen te worden betaald.

6.4 Het in 6.3 bepaalde is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

6.5 Prijswijzigingen die het gevolg zijn van wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van de Consument worden als meer- of minderwerk beschouwd. Meerwerk en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en na uitvoering van meerwerk gefactureerd en ingeval van minderwerk gecrediteerd.

7. Kosten

7.1 Ingeval Producten of Werkzaamheden op meer dan 25 meter van de woning, tuin of plaats van aflevering moeten worden geleverd of verricht brengt Van Beem daarvoor kosten in rekening, evenals voor het afvoeren van verontreinigd of vervuild afval. Indien de Consument dat vooraf meldt staan de kosten in de offerte. Indien de Consument het in 5.2 bepaalde niet heeft gemeld, worden de kosten als meerwerk bij de Consument in rekening gebracht.

7.2 De kosten voor een door Van Beem op verzoek van de Consument gemaakt ontwerp worden bij de Consument in rekening gebracht, ongeacht of een Overeenkomst tot stand gekomen is.

7.3 Ingeval de Consument de Overeenkomst tot veertien dagen voor de overeengekomen aanvang Werkzaamheden of levering Producten om wat voor reden dan ook annuleert wordt 50% van de Aanneemsom en ingeval van Regiebasis 50% van de prijs van Producten/ Materialen bij de Consument in rekening gebracht. Ingeval van annulering binnen veertien dagen voor aanvang of levering wordt 75% van de Aanneemsom en op Regiebasis 50% van (de indicatieve tijdsbesteding x Uurtarief) plus 50% van de prijs van te leveren Producten en/of Materialen. Van Beem verrekent dit met de door de Consument gedane aanbetaling en crediteert/factureert de Consument het restant.

7.4 Alle kosten, ontstaan door het niet of niet tijdig betalen van facturen, waaronder kosten gemoeid met de incasso van de vordering(en) als de Consument na aanmaning daartoe niet alsnog binnen acht dagen betaalt, zijn voor rekening van de Consument.

8. Aflevering, uitvoering en oplevering

8.1 Producten zijn afgeleverd op het moment dat Van Beem de Consument daarvan in het bezit stelt. Na aflevering gaat het risico van de Producten over op de Consument. Van Beem behoudt de eigendom van geleverde Producten totdat de factuur volledig is voldaan.

8.2 De Consument dient de Producten te controleren op beschadigingen. Indien Producten beschadigd zijn meldt de Consument dat direct bij of zo spoedig mogelijk na aflevering aan Van Beem. Van Beem heeft dan de keuze om het beschadigde goed te vervangen of schadevergoeding aan te bieden.

8.3 Retourneren is slechts mogelijk voor Producten die geen maatwerk zijn (zoals bijv. tuinmeubels en -artikelen) binnen veertien dagen na levering. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor Producten die zijn ingemeten (zoals bijv. overkappingen, veranda’s, zonwering, etc.) of in specifiek voor de Consument door Van Beem bij derden besteld. Transportkosten van de te retourneren Producten zijn voor rekening van de Consument, deze worden verrekend met de door de Consument gedane aanbetaling. Van Beem crediteert/factureert de Consument voor het restant.

8.4 Onder oplevering van Werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Consument, nadat de Werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd nadat Van Beem schriftelijk aan de Consument heeft bevestigd dat de Werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd; nadat Partijen gezamenlijk een opleveringsformulier hebben ondertekend; of nadat de Consument het resultaat van de Werkzaamheden of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Door ingebruikname van een deel wordt dat deel van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.

8.5 Op af- en opgeleverde Producten zijn mogelijk voorwaarden en garanties van derden van toepassing.

8.6 Van Beem levert de plaats waar de Werkzaamheden zijn uitgevoerd bezemschoon op en zorgt voor verwijdering en afvoer van verpakkingsmaterialen en bij Werkzaamheden vrijgekomen afval.

8.7 De aflevering van Producten, de aanvang of uitvoering van Werkzaamheden kunnen te allen tijde door Van Beem worden gewijzigd (bijv. door onstuimige weersomstandigheden, vertraging bij leveranciers of onderaannemers, onvoorziene omstandigheden). Van Beem kan de uitvoering van Werkzaamheden en de levering van Producten te allen tijde door derden laten uitvoeren.

9. Conformiteit

9.1 Producten of voor Werkzaamheden gebruikte Materialen zijn conform de Overeenkomst ook in het geval van:
– Kleurverschillen: a) van aluminiumprofielen als dat van een afstand van 5 meter niet zichtbaar is; b) die zijn ontstaan door slijtage, bijv. op bewegende delen; c) in onderdelen van dezelfde soort Materiaal (bijv. houten planken, keramiek- of betontegels);
– Krimpen of uitzetten, al dan niet onder invloed van weersomstandigheden of gepaard gaand met geluid; hieronder valt ook het inzakken van voegen tussen tegels;
– Werken of verkleuren van, en scheuren en/of gaten in natuurlijke materialen zoals hout of marmer;
– Condensvorming: a) op niet geïsoleerde materialen, zoals beglazing of puien; b) in polycarbonaat dakplaten;
– Knikvouwen, krijtstrepen, wafel- of visgraatpatronen in (de buurt van zomen en naden van) of op zonweringdoeken; hieronder valt ook het niet strak hangen van zonwering;
– Krassen: a) op geleverde Producten die kunnen worden bijgewerkt; b) op glas als die van een afstand van 3 meter niet zichtbaar zijn;
– Verschillende niet op elkaar aansluitende elektronische besturingssystemen en/of afstands-bedieningen voor verschillende Producten, op één project of voor één Product.

9.2 De door de Van Beem geleverde dakconstructies (van overkappingen, veranda’s, tuinhuisjes) zijn niet geschikt om te betreden, tenzij uitdrukkelijk vermeld door Van Beem dat dit wel kan.

10. Betaling en verzuim

10.1 Betalingen van gefactureerde bedragen dienen geheel, zonder compensatie of korting, in Euro, binnen veertien dagen na factuurdatum, te worden gedaan op de rekening van Van Beem.

10.2 Als een andere termijn schriftelijk is overeengekomen of als deelbetalingen zijn overeengekomen dan dienen die betalingen uiterlijk op de overeengekomen datum of data te zijn voldaan.

10.3 De Consument die niet binnen de in 10.1 genoemde termijn of op de in 10.2 overeengekomen data heeft betaald, is van rechtswege in verzuim. Van Beem is gerechtigd om vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen en nog te verrichten Werkzaamheden op te schorten.

11. Intellectuele eigendom

Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen: behoudt Van Beem de rechten van intellectuele eigendom op ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen die Van Beem heeft gemaakt, en staat het Van Beem vrij deze opnieuw te gebruiken.

12. Garantie

12.1 Van Beem staat in voor:
– kwaliteit van de geleverde Producten en Werkzaamheden, conform de Overeenkomst;
– de kwaliteit van levende Producten tenzij sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandig-heden, onvoldoende onderhoud door de Consument of Overmacht.

12.2 Van Beem geeft de volgende garantie:
– 01 jaar: op draagvlakken/bodems in door Van Beem geleverde Producten, uitgezonderd indien die zijn aangebracht bij/aan/tegen recent gebouwde onroerende zaken, tenzij gefundeerd dmv heien schroeven tot op zandbank; op bewegende onderdelen van geleverde Producten; op door Van Beem aangebrachte kitnaden;
– 02 jaar: op verlichting; op draaiende onderdelen zoals motor zonwering, wielen, tracfix; op houten onderdelen, mits het houtwerk goed is onderhouden;
– 10 jaar: op aluminium profielen, hiervan uitgezonderd: polycarbonaat dakplaten en afbladderen of verkleuren van (poeder-)coating door weersinvloeden (UV / vocht).

12.3 De Consument dient gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat het gebrek is ontdekt schriftelijk aan Van Beem te melden. Van Beem heeft dan de keuze om het gebrek te verhelpen, Producten te vervangen of schadevergoeding aan te bieden.

13. Uitsluiting Aansprakelijkheid

13.1 Van Beem staat niet in voor (schade als gevolg van) gebreken die na aflevering van de Producten of oplevering van de Werkzaamheden zijn ontstaan als gevolg van: ondeskundig gebruik; gebrek aan onderhoud; niet- of niet correct in acht nemen van de bedienings- of onderhoudsvoorschriften; normale slijtage; en/of door de Consument of derden aangebrachte veranderingen.

13.2 Van Beem is niet aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door:
– bevestiging of koppeling van Producten of Materialen aan constructies, installaties of materialen van de Consument die daarvoor ongeschikt (blijken te) zijn, tenzij tevoren medegedeeld door de Consument en/of Van Beem dat kon vaststellen en de Consument daaromtrent niet geadviseerd heeft, bijvoorbeeld fundering, elektra, riolering, gevels (pleisterwerk);
– verzakking, door onvoldoende / niet door Van Beem aangebrachte fundering;
– het betreden door de Consument of derden van door Van Beem geleverde dakconstructies;
– gebreken in elektrische installaties van de Consument en/of kortsluiting dientengevolge, zie 5.5;
– lekkages, zie 5.5.;
– gebroken glas/tegels/buitenverlichting/materiaal waarvan conditie Van Beem onbekend is;
– het laten uitstaan / niet (tijdig) inhalen van (pergola-) zonweringen bij windkracht 5 of hoger;
– vertraging in de aflevering van Producten, aanvang en/of uitvoering van Werkzaamheden;
– niet of niet tijdig verkrijgen door de Consument van voor uitvoering van de Werkzaamheden of de Overeenkomst benodigde vergunning(en) of ontheffingen;
– graafwerkzaamheden, waarbij schade ontstaat aan ondergrondse werken en constructies die niet zijn gemeld door de Consument en voor Van Beem niet waarneembaar waren;
– onvolledige of onjuiste informatie, verstrekt door of namens de Consument;
– het voor oplevering in gebruik nemen van (een deel van de) Werkzaamheden;
– opschorting van Werkzaamheden door Van Beem ten gevolge van weers-/terreinomstandigheden.

13.3 Van Beem is alleen dan aansprakelijk jegens de Consument, indien de schade aan (on-)roerende zaken of personen aan Van Beem kan worden toegerekend, het eigen risico van Van Beem overstijgt en voor zover en tot het bedrag dat door de verzekering van Van Beem wordt vergoed.

14. Klachten

14.1 Een klacht over de uitvoering van de Overeenkomst dient schriftelijk te worden ingediend bij Van Beem, binnen twee maanden na op- of aflevering.

14.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van de Consument niet op, tenzij Van Beem de klacht gegrond acht en/of schriftelijk instemt met opschorting.

14.3 Van Beem onderzoekt de klacht zelf of laat dat doen door een onafhankelijke derde, binnen vier weken na indiening. De Consument verleent medewerking aan het onderzoek.

15. Overmacht

15.1 Overmacht omvat al hetgeen waarop Van Beem geen invloed heeft en waardoor Van Beem niet (-tijdig of -behoorlijk) in staat is de Overeenkomst na te komen, waaronder begrepen: stakingen, ziekte van/ tekort aan personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen, stroom-, computer-, internet- of telecom- storingen, diefstal, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen, te late leveringen aan Van Beem door derden, etc.

15.2 Indien Van Beem enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van Overmacht, wordt die verplichting onder mededeling daarvan aan de Consument opgeschort tot het moment dat Van Beem alsnog in staat is na te komen.

15.3 Van Beem is gerechtigd om de tot het intreden van de Overmacht verrichte Werkzaamheden of geleverde Producten/Materialen te factureren en de Consument is gehouden die te betalen.

16. Ontbinding

16.1 Beide Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden :
– indien de periode van opschorting door Overmacht langer duurt dan 90 dagen; Voor geen van Partijen ontstaat hierdoor een schadevergoedingsverplichting;
– indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is;
– indien een partij surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van een partij wordt uitgesproken, toegelaten wordt in een schuldsanering op grond van de wet schuldsanering natuurlijke personen; indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar wordt benoemd.

16.2 Bij een beëindiging op basis van dit artikel zijn de facturen van Van Beem voor reeds verrichte Werkzaamheden en reeds geleverde Producten direct en volledig opeisbaar.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2 In geval van een geschil tussen Partijen dat niet in onderling overleg is op te lossen, wordt dat voorgelegd aan de bevoegde rechter.